99654lo

להלן פרויקטים שבוצעו:

 • קציר המלח – תכנון תשתיות חשמל (33,22 KV) לבריכה 5 של מפעלי ים המלח
 • שדרוג תחנת השאיבה P88 מפעלי ים המלח 
 • מט"ש סניטרי למפעלי ים המלח 
 • קריית קבלנים ברותם – אמפרט 
 • פרויקטים שונים בתחנת הכח של מי"ה
  מפחיתי שיכון חדשים, משאבת מי הזנה, ניקוזי פולישרים, וכו'
   
 • תכנון תשתיות PRMS רמת-חובב 
 • תכנון הסבות גז 
 • תכנון הפרויקטים בפריקלאס:
  תכנון חשמל למבנים במפעלי ברום, מגנזיום ופריקלאס
  מבנה פיקוד, מחסנים, מסגריות, משרדים.
   
 • תכנון פרויקטים באופן שוטף למפעלים:
  ליקורד, נשר מפעלי מלט – רמלה (דלק חליפי, פחם,סילו אבק, וכו')
  תכנון מ.ג. ו-מ.נ. בהרחבת מפעל עוף הנגב ועוף הארץ.