99654lo

חברת "מעוף הנדסה" מספקת מגוון שירותי ניהול והנדסת פרויקטים ,תכנון, פיקוח הקמה בתעשייה. "מעוף הנדסה" קבעה לעצמה בקווי מנחה את זמינות ואיכות השרות ללקוחותיה כערך עליון.

החברה עוסקת בתחומים הנדסיים שעיקרם הם:

– תאום פעילויות מקצועות הנדסיים
– יצירה ושמירת קשר הדוק עם הלקוח במהלך הפרויקט
– מעקב לוחות זמניים
– מעקב תקציבי של הפרויקט
– הוצאת מכרזים, סיורי קבלנים ובחירה ותאום קבלנים

sswsw