99654lo

ניהול טיב ייצור ציוד1111000009999

פיקוח על ייצור מכלים אטמוספריים ומכלי לחץ

פיקוח על ייצור מכלים מחומרים פלסטיים/מתכתיים

פיקוח על ציוד תהליכי:
מסננים, מחליפי חום, חלזונות, סקרברים, מייבשים, ריבון מיקסר וציוד סובב.

בדיקת אספקת מערכות מורכבות כגון:
מערכות טיפול במים, מערכות קירור וממצקים

ליווי ופיקוח תהליכי יצור ציוד בבתי מלאכה בארץ כולל יעוץ הנדסי

הגדרת המחויבות לפיקוח וללקוח

1. הליווי והפיקוח יתחיל עם קבלת הזמנה או דרישה מהלקוח לביצוע הפיקוח.
2. תיאום טלפוני ראשוני עם היצרן לקביעת לו"ז בהתאם להזמנת הלקוח.
3. לדאוג להתחייבות של היצרן כלפי הלקוח לעמידה בלו"ז שנקבע בהזמנה.
4. בנית תרשים "גנט" לפיקוח עד לסיום העבודה מוסכם ומחויב עם הקבלן .
5. התחייבות כלפי הלקוח שהיצרן יבצע את העבודה בהתאם להזמנה לתקנים ולמפרטים הטכניים וכן התחייבות לאספקת חומרי גלם תקינים, ודאגה לאיכות ולטיב העבודה שתבוצע עי היצרן.
6. בדיקת כל האישורים המתחייבים ע"י היצרן כגון: תעודות הסמכה לרתכים מבצעים, אישור כיול מכשירים (יצור מכלי לחץ), רישיון יצור מכלי לחץ בתוקף, אישור היצרן ל-9002 ISO וכו' (האישורים ייבדקו לפני תחילת העבודה).
7. התחייבות ללקוח לשקיפות ולדיווח שוטף בגין התקדמות העבודה ( העברה דוח ביקורת בגין כל ביקור).
8. פתרונות טכניים למצבים בעייתיים בהם יתקל היצרן בתהליך העבודה.
9. בגמר היצור יועבר ללקוח תיק עם המסמכים הרלוונטיים וכל מהלך הפיקוח כולל צילומים.
10. במקרה של מכלי לחץ יצורף תיק עם אישורי בודק המוסמך ( מכון תקנים ) הכולל את כל החישובים.

הבקרות יבוצעו עי מכשירים ומדידים מתאימים לכל ציוד

1. בדיקת חדירות הריתוך יעשה עי צילומי רדיוגרפיה ( inspection (
2. בדיקת חדירת ריתוך במקום שלא ניתן לבצע צילום הבדיקה תיעשה עי חומר חודר .
3. בדיקת ריתוך במכלים פלסטיים יבוצע עי מכשיר בודק ניצוצות ( spark tester) .
4. בדיקות שורש הריתוך יעשה ויזואלית.
5. כל בדיקות הלחץ יהיו הידרוסטטיות הבדיקה תיעשה עם שעוני לחץ מכוילים ומותאמים ללחץ הנדרש.
6. מכלי לחץ יבנו עפי חישובים שיתקבלו מבודק מוסמך מאושר עי מכון התקנים.
7. בדיקות עובי צבע תבוצע עי מכשיר מדידת עובי.

הדוחות שילוו את הבקרה ודוחות סופיים

1. דוח בקרה ליצור מחליף חום
2. דוח בקרה ליצור מכלי לחץ
3. דוח בקרה מתאים למיכל אטמוספרי
4. דוח בקרה מתאים למכלים פלסטיים
5. דוח בקרה מתאים ליצור ציוד כללי.
6. תעודת גמר.